abramowicz - Tworzenie stacji paliw nie uchroni dyskontów przed zakazem handlu w niedziele
 
 

Tworzenie stacji paliw nie uchroni dyskontów przed zakazem handlu w niedziele

- W związku z nieuzasadnionymi obawami dotyczącymi negatywnych skutków oddziaływania na regulację rynku paliw zapisów projektu Ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę jako Przewodniczący Komitetu inicjatywy ustawodawczej oświadczam, że zawarte w projekcie Ustawy zapisy w sposób transparenty definiują w art. 2 pojęcie stacji paliw płynnych tj. obiektów budowlanych, spełniających warunki przewidziane w obowiązujących przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, w obrębie którego dokonywana jest sprzedaż produktów naftowych na podstawie ważnej koncesji udzielonej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn.zm.). Jednocześnie zapisy projektu Ustawy wprowadzają w wyłączeniach zawartych  w art. 4 możliwość prowadzenia handlu:
1. na stacjach paliw płynnych nie sprzedających innych towarów niż produkty naftowe i gazowe;
2. na stacjach paliw płynnych, w których sprzedaż towarów odbywa się w lokalu handlowym znajdującym się w budynku przeznaczonym do obsługi klientów stacji paliw płynnych i powiązanym bezpośrednio z infrastrukturą techniczną służącą do magazynowania i dystrybucji paliw płynnych o powierzchni handlowej przeznaczonej na ekspozycję i sprzedaż towarów nieprzekraczającej 80 mkw., a w przypadku stacji paliw płynnych znajdujących się w miejscach obsługi podróżnych (MOP) zlokalizowanych przy autostradach, nieprzekraczającej 150 mkw.
Biorąc powyższe pod uwagę zapisy projektu Ustawy w żaden sposób nie skutkują zakazem handlu na stacjach paliw płynnych, a ograniczenie metrażowe powierzchni handlowej, niezwiązanej bezpośrednio z podstawową działalnością stacji: tj. sprzedażą paliw związane jest z potrzebą zabezpieczenia przed tworzeniem przez sklepy wielkopowierzchniowe i dyskonty stacji paliw płynnych, które mogłyby funkcjonować jako obiekty zlokalizowane w przestrzeni sklepów. Jednocześnie pragnę dodać, że w art. 4 pkt. 6 projektu Ustawy jest zapisane, że Przedsiębiorca, który do momentu wejścia w życie ustawy wykonywał działalność gospodarczą na zasadach innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt. 7 może prowadzić handel i wykonywać inne czynności sprzedażowe wyłącznie samodzielnie i na własny rachunek - czytamy w piśmie.

Reasumując, zapis projektu Ustawy w żaden sposób nie ograniczają nieprzerwanego, ze względu na użyteczność publiczną funkcjonowania stacji paliw płynnych, a ograniczenie metrażowe powierzchni sprzedażowej stacji wynika z potrzeby zabezpieczenia przed wykorzystywaniem ww. obiektów jako placówek spełniających wyłącznie czynności handlowe z pominięciem działalności wiodącej tj. realizowanej zgodnie z wpisem w PKD rozumianej jako sprzedaż paliw płynnych.

Źródło:http://www.dlahandlu.pl/handel-wielkopowierzchniowy/wiadomosci/tworzenie-stacji-paliw-nie-uchroni-dyskontow-przed-zakazem-handlu-w-niedziele,62394.html

Copyright 2015 abramowicz.com.pl